หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านโดยใช้ทฤษฎีสร้างสรรค์ด้วยปัญญาควบคู่กับหนังสือเล่มใหญ่ของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : วรรณวิไล เม็งทอง
742-59-SAT-CMRU
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
กกการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้ทฤษฏีสร้างสรรค์ด้วยปัญญาควบคู่กับหนังสือเล่มใหญ่ และ (2) เพื่อศึกษาระดับความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคล ระหว่างการจัดประสบการณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเด็กปฐมวัย อายุ 5-6 ปี ศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 25 คน ได้มาโดยการสุ่มกลุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้เวลาในการทดลองช่วงกิจกรรม เสริมประสบการณ์เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้ทฤษฏีสร้างสรรค์ด้วยปัญญาควบคู่กับหนังสือเล่มใหญ่ ของ เด็กปฐมวัย และแบบสังเกตความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กกกกกกกกผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ทฤษฏีสร้างสรรค์ด้วยปัญญาควบคู่หนังสือเล่มใหญ่ มีพัฒนาการด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย มีคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลองเป็น 16.36 และ 28.44 ตามลำดับ นอกจากนี้คะแนนความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย ระหว่างการทดลอง คือ สัปดาห์ที่2 มีคะแนนเฉลี่ยเป็น 18.64 สัปดาห์ที่4 มีคะแนนเฉลี่ยเป็น 25.48 สัปดาห์ที่6 มีคะแนนเฉลี่ยเป็น 27.32 สัปดาห์ที่ 8 มีคะแนนเฉลี่ยเป็น 28.44 และพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ทฤษฏีสร้างสรรค์ด้วยปัญญาควบคู่หนังสือเล่มใหญ่ มีพัฒนาการด้านการอ่านสูงขึ้นโดยมีค่าร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 40.26

Abstract
The purposes of this research were 1) to study the development of ability to reading of preschool children before and after using Constructionism Approach Coupled with a Big Book; and (2) to study the level of ability to reading of Preschool Children Early individually between experiences. The research sample Consistents of 25 Pre-School Children, aged 5-6.year, studying in the third year kindergarten class at Chiang Mai Rajabhat University Demonstration School during the second semester of the 2016 academic year, obtained by Cluster Purposing Sampling. This experiment was conducted during the extended Experience activity Period and lasted for eight weeks. The employed research instruments comprised experiences Provision of Constructionism Approach Coupled with a Big Book, and an observation ability to reading of Preschool Children, statistics employed for data analysis included percentage, mean , standard deviation. The research findings were as follow : the Constructionism Approach Coupled with a Big Book, test scores the ability to reading 15.63 and 19.67. Respectively and test scores the ability to reading during the experiment the 2th week, with the average score of 18.64; the 4th week, with the average score of 25.48; the 6th week, with the average score of 27.32; the 8th week, with the average score of 28.44; found the Constructionism Approach Coupled with a Big Book of ability to reading test after higher It is equal to 40.26 percent progress.