หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

ความต้องการทางการเงินและแหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้ายทอมือ กรณีศึกษา : กลุ่มทอผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

หัวหน้าโครงการ : พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์
NRCT-4-MGT-4-53
รูปหน้าปก