หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การพัฒนาระบบบัญชีของผลิตภัณฑ์ผ้าใยกัญชง บ้านห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : วาริพิณ มงคลสมัย
739-59-MGT-NRCT
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทการทำบัญชี ครัวเรือนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อพัฒนารูปแบบการทำบัญชีครัวเรือนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ถึง เดือนมิถุนายน 2559 ผู้เข้าร่วมโครงการคือ กลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์ผ้าใยกัญชง บ้านห้วยทราย ดำเนินการวิจัยโดยใช้วิธีการจัดเวทีชุมชน บันทึกภาคสนาม และการสนทนากลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และโครงการย่อยต่าง ๆ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์ผ้าใยกัญชง บ้านห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ เคยเข้าร่วมจัดทำบัญชีครัวเรือนกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ แต่มีปัญหาเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเนื่องจากรูปแบบสมุดบัญชีครัวเรือนแบบเดิมมีรูปแบบที่ยุ่งยาก ทำให้ผู้บันทึกบัญชีต้องเขียนรายการรายรับและรายจ่ายด้วยตัวเอง แต่สมุดบัญชีครัวเรือนของทีมวิจัยมีรูปแบบที่ง่าย มีการระบุรายการรายรับรายจ่ายประจำไว้ล่วงหน้า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บันทึกบัญชี นอกจากนี้กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้พัฒนารูปแบบการจัดทำบัญชีครัวเรือนโดยเพิ่มรายได้ประจำ คือ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเพิ่มค่าเบียร์ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายไม่จำเป็นที่มักจะซื้อมาดื่มเป็นประจำ

Abstract
This Participatory Action Research ( PAR) aimed to study an existing accounting of Hemp Products Group at Ban Huai Sai Mae Rim District Chiang Mai and to regulate the existing accounting making them more suitable. This study was conducted between February to June 2016. The key participants were the members of Hemp Products Group at Ban Huai Sai Mae Rim District Chiang Mai. The study instrument for data collection were questionnaire and the four sub-projects. Statistical analysis were frequency, percentage, and means. The result showed that this group has known accounting from Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives. Many people of this group did not record their transactions. Because they did not like the format of the accounting book. The new accounting of the Hemp Products Group at Ban Huai Sai Mae Rim District Chiang Mai include adding of revenue such as allowance elderly and adding of unnecessary expense such as beer.