หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การพัฒนาคู่มือและนวัตกรรมภาษาอังกฤษที่ใช้แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : ภัทรกมล รักสวน
734-59-HUSO-NRCT
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนวัตกรรมภาษาอังกฤษที่ใช้แนวการสอนภาษาเพื่อการ สื่อสาร และคู่มือ เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ใน เขตอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปรียบเทียบทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้ นวัตกรรมและคู่มือที่สร้างขึ้น และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการอบรมโดยใช้ นวัตกรรมและคู่มือที่สร้างขึ้น ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 22 คน ดำเนินการ ทดลองกลุ่มเดียว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน คู่มือประกอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คู่มือแบบฝึก ทักษะภาษาอังกฤษ แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. การวิจัยได้สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใช้แนวการสอนภาษาเพื่อการ สื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คู่มือประกอบการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทักษะ ภาษาอังกฤษ คู่มือแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมภาษาอังกฤษที่ใช้แนวการสอนภาษา เพื่อการสื่อสาร และคู่มือที่สร้างขึ้น มีทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น ผลการทำแบบทดสอบก่อน เรียน (Pre-test) มีค่าเฉลี่ย 13.41 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.9 ผลการทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) มีค่าเฉลี่ย 21.18 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.4
3. นักเรียนที่ได้รับการอบรมโดยใช้นวัตกรรมภาษาอังกฤษใช้แนวการสอนภาษาเพื่อการ สื่อสารและคู่มือ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (96.67%) โดยเฉลี่ยมีความพึงพอใจต่อโครงการ ในครั้งนี้ ได้รับความรู้และมีประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.81)

Abstract
The purposes of this study were to create English innovation and guidebook using communicative approach to develop English listening and speaking skills of grade 6 students studying in Mae Rim area, Chiang Mai, to compare their English listening and speaking skills before and after using English innovation and guidebook provided, and to study those students’ satisfaction. The population was 22 grade 6 students enrolled in the year 2016 at Baan Maesa School, Mae Rim, Chiang Mai. The experiment followed the one group pretest posttest design. The experimental instruments consisted of pretest, posttest, computer assisted instruction and its guidebook, English workbook and its guidebook, and satisfaction checklists. The data obtained were analyzed by mean and standard deviation. The findings of this research were as follows:
1. The computer assisted instruction, its guidebook, English workbook, and its guidebook were created and produced to use in the research.
2. English listening and speaking skills of students using English innovation and guidebook with communicative approach had developed increasingly. The pretest’s Mean was 13.41 while its standard deviation was 5.9 The posttest’s Mean was 21.18 while its standard deviation was 7.4
3. The students using English innovation and guidebook with communicative approach strongly satisfied this teaching and learning (96.67%). The average satisfaction concerning this research-both knowledge and benefits also strongly satisfied (X = 4.81).