หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้ายทอมือ กรณีศึกษา : กลุ่มทอฝ้ายมือบ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

หัวหน้าโครงการ : สมบัติ สิงฆราช
NRCT-3-MGT-3-53
รูปหน้าปก