หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556

หัวหน้าโครงการ : อัตถ์ อัจฉริยมนตรี
729-59-AGRI-CMRU
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
โครงการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยเป็นบัณฑิตที่ได้รับการอนุมัติสำเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 และเป็นบัณฑิตที่มีงานทำแล้วหลังสำเร็จการศึกษา 1 ปี มีจำนวนทั้งหมด 113 ราย ซึ่งภายหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลมีผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถามกลับมายังคณะฯ ในระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น 45 ราย และปริญญาโทจำนวน 3 ราย รวมจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.48 ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ พึงพอใจมาก โดยคะแนนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เท่ากับ 4.69, 4.53, 4.01 และ 4.26 คะแนน ตามลำดับ สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีค่าคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ พึงพอใจมากที่สุด เท่ากับ 5.00 คะแนน

Abstract
-