หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

ความรู้ความเข้าใจการใช้ “คูปองดิจิตอลทีวี” ผ่านสื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ของประชาชนที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : ศุภณิช จันทร์สอง
728-59-MGT-CMRU
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantity Research) โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจในการใช้ “คูปองดิจิตอลทีวี” ผ่านสื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ของประชาชนที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ทาการสารวจความรู้ความเข้าใจการใช้ “คูปองดิจิตอลทีวี” ผ่านสื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้แก่ ประชาชนผู้เป็นเจ้าบ้านที่ได้รับแจกคูปองจากทางสานักงาน กสทช. ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จานวนทั้งสิ้น 400 คน เพื่อนาผลที่มาใช้พัฒนารูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมผ่านสื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ และนาผลที่ได้มาทาการประเมินค่า เพื่อวัดผลการดาเนินงานในภาพรวมทั้งหมด โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการวิจัย และใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจในการใช้ “คูปองดิจิตอลทีวี”ผ่านสื่อโฆษณาและการประสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (X =3.19, S.D.=0.80) โดยสามารถเรียงลาดับสื่อที่มีคะแนนมากที่สุด 3 ลาดับแรก คือ ประชาชนทราบว่าหากราคากล่อง STB เกิน 690 บาท จะต้องจ่ายส่วนต่างเอง (X =3.98, S.D.=0.77) ประชาชนทราบว่าสามารถรับคูปองได้ที่บ้านโดยสานักงานกสทช. เป็นผู้จัดส่งทางไปรษณีย์ (X =3.87, S.D.=0.77) และประชาชนทราบว่าผู้มีสิทธิได้รับคูปองต้องมีชื่อเป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน (X =3.87, S.D.=0.96) ตามลาดับ

Abstract
This research aimed to evaluate an understanding of the availability andusage of “Digital TV coupon” through advertising and public relations media ofpeople in Chiang Mai. The sample consisted of 400 household hosts, who weredirectly provided coupon from the Office of the National Broadcasting andTelecommunications Commission (NBTC), and who live in Chiang Mai. Thequestionnaires were administered to collect data that, in turn, were analyzed usingfrequency, percentage, mean and standard deviation.The research concluded that the scores of the understanding towards theavailability and usage of “Digital TV coupon” of people who live in Chiang Mai ishigher than the overall average score, X =3.19, S.D.=0.80. It is showed that thesampling group realized that if the STB valued more than 690 baht, they have to paythe difference themselves, X =3.98, S.D.=0.77. They realized that the NBTC deliveredthe coupons via post, X =3.87, S.D.=0.77. They also recognized that people who iseligible to receive the coupons have to be named as household hosts, X =3.87,S.D.=0.96.