หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การใช้การสอนภาษาแบบชักชวนเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ และความรู้เกี่ยวกับธุรกิจภัตตาคารของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : ปิยะพันธ์ กันทิสา
727-59-HUSO-CMRU
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถทางการฟัง พูดภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาหลังการสอนภาษาแบบชักชวนและเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับธุรกิจภัตตาคารของนักศึกษาก่อนและหลังการสอนภาษาแบบชักชวน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎเชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ENG 3518 ภาษาอังกฤษเพื่อการภัตตาคาร ปีการศึกษา 2559 จานวน 61 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถทางการฟัง พูดภาษาอังกฤษ และความรู้เกี่ยวกับธุรกิจภัตตาคาร แบบประเมินความสามารถทางการฟัง พูดภาษาอังกฤษ และแบบวัดความรู้เกี่ยวกับธุรกิจภัตตาคาร นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. การสอนภาษาแบบชักชวนส่งผลให้ความสามารถทางการฟัง พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 2. การสอนภาษาแบบชักชวนส่งผลให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจดภัตตาคารสูงขึ้น

Abstract
The purposes of this research were to study students’ English listening-speaking abilities after using Suggestopedia Language Teaching and to compare students’ knowledge of restaurant business before and after using Suggestopedia Language Teaching. The target group was 61 students, majoring in English, Department of Western Languages, Faculty of Humanities and Social Sciences, Chiang Mai Rajabhat University, who enrolled in the course “English for Restaurant” (ENG 3518) in the academic year of 2016. The instruments were sets of learning modules used to develop English listening-speaking abilities and knowledge of restaurant business, the English listening-speaking test and the restaurant business knowledge test. The data obtained were analyzed for means, percentage and standard deviation. The findings of this research were as follows: 1. Suggestopedia Language Teaching helped students improve their English listening-speaking abilities and met the set criteria. 2. Suggestopedia Language Teaching helped increase students’ knowledge of restaurant business.