หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การใช้กิจกรรมแบบเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษและการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : ณพัชญาฐ์ สุขพัชราภรณ์
717-59-HUSO-CMRU
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ และทักษะ การเรียนรู้ด้วยตนเองนักศึกษา โดยการใช้กิจกรรมแบบเน้นภาระงาน กลุ่มเป้าหมายในการทำวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการและสำนักงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แผนการสอนที่ใช้กิจกรรมแบบเน้นภาระงาน จำนวน 6 แผน 2) แบบประเมินความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้ประเมินความสามารถทางการเขียนของผู้เรียนหลังจากการเรียนแต่ละแผน และ 3) แบบสอบถามวัดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งใช้สอบถามความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนก่อนและหลังจากการเรียนโดยใช้กิจกรรมแบบเน้นภาระงาน จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย ปรากฏว่า 1. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาอยู่ในระดับดี หลังจากการเรียนโดยใช้กิจกรรมแบบเน้นภาระงาน 2. ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองนักศึกษาสูงขึ้น จากระดับพอใช้ เป็นระดับดี หลังจากเรียนโดยใช้กิจกรรมแบบเน้นภาระงาน

Abstract
This research aimed to promote students’ English writing skill and autonomous learning skill by using Task-based activities. The target group was 50 English major students who enrolled in English for Secretary and Office Management course (ENG 2517) in the second semester of the academic year 2015 at Chiang Mai Rajabhat University. The experimental instruments were: 1) the six lesson plans emphasized on task-based activities 2) the English writing skill assessment form which was administered after each lesson plan and 3) the questionnaire used to assess students’ autonomous learning skill before and after the experiment. Descriptive statistics was used to analyze the data, including percentage, means, and standard deviation. The result of the research were as follows: 1. The students’ English writing skill was at a good level after using Task-based activities. 2. The students’ autonomous learning skill was increased from a fair level to a high level after using Task-based activities.