หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การพัฒนากระบวนการจัดการทางการตลาดในผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ กรณีศึกษา : กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ บ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

หัวหน้าโครงการ : มานพ ชุ่มอุ่น
NRCT-2-MGT-2-53
รูปหน้าปก