หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนในผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ กรณีศึกษา : กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ บ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอ ป่าซาง จังหวัดลำพูน

หัวหน้าโครงการ : มานพ ชุ่มอุ่น
NRCT-1-MGT-1-53
รูปหน้าปก