หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องเห็ดป่า ในพื้นที่สะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : ธฤษ เรือนคำ
703-59-SCI-RSPG
รูปหน้าปก