หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในมิติการพัฒนาจากภายใน กรณีศึกษาโครงการหลวงหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : โฆษิต ไชยประสิทธิ์
NRCT-7-HUSO-7-53
รูปหน้าปก