หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถด้านสังคมและวัฒนธรรม ของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 2

หัวหน้าโครงการ : กาญจนา สุระ
696-59-MGT-NRCT
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมต่อการเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการสร้างแผนเพิ่มขีดความสามารถด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและสนับสนุนด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณจากข้อมูลปฐมภูมิของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งสิ้น 2,064 ชุมชน อาศัยวิธีการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR) วิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ ข้อเสนอแนะ และแนวทางเตรียมความพร้อมของชุมชนในด้านสังคมและวัฒนธรรม กรณีวิเคราะห์เชิงปริมาณจะอภิปรายผลด้วยสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กรณีวิเคราะห์เชิงคุณภาพ จะใช้การวิเคราะห์เนื้อหา มาประมวลเพื่อยืนยันหรือเสริมข้อมูลเชิงปริมาณให้มีความสมบูรณ์ขึ้น ผลการวิจัยพบว่า ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านผลกระทบเชิงบวก มีทั้งหมด 7 ประเด็น ส่วนผลกระทบเชิงลบ มีทั้งหมด 6 ประเด็น ผลการวิเคราะห์การเตรียมความพร้อมของชุมชนด้านสังคมและวัฒนธรรมเมื่อเปิดประชาคมอาเซียน มีทั้งหมด 15 ประเด็น โดยเฉพาะการส่งเสริมทางด้านวัฒนธรรมและภาษาดั้งเดิมให้คงอยู่ต่อไปและสอดแทรกวัฒนธรรมไทยที่ดีงามผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน โดยมีบุคลากรหรือหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือ มีทั้งสิ้น 15 หน่วยงาน ส่วนผลการวิเคราะห์ในกระบวนการกำหนดกลยุทธ์แผนเพิ่มขีดความสามารถด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน สามารถกำหนด กลยุทธ์ได้ 4 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) กลยุทธ์พลิกฟื้น คือ อปท. จัดหาบุคลากรเพื่อรับผิดชอบการเบิกจ่ายในโครงการต่าง ๆ อปท. โดยเฉพาะโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรด้านสังคมและวัฒนธรรม (2) กลยุทธ์ตัดทอน คือ อปท. วางแผนการเบิกจ่ายล่วงหน้าเพื่อความรวดเร็วในการเบิกจ่าย เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่นของชุมชนนั้น ๆ (3) กลยุทธ์เชิงรุก คือ อปท. จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางผ่านการประชาสัมพันธ์ และ (4) กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ คือ ให้แกนนำชุมชนร่วมกันปลูกจิตสำนึกด้านสังคมและวัฒนธรรมให้กับเยาวชน จากกลยุทธ์ทั้ง 4 ประเภทข้างต้น ชุมชนได้จัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ได้สร้างไว้ เป็นการนำแผนไปสู่การดำเนินงาน ซึ่งโครงการที่ได้จัดทำ มี 2 โครงการ คือ “โครงการสืบสานสายสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยองในประชาคมอาเซียน” และ “โครงการวัฒนธรรมไทเขินในโลกดิจิทอล” โดยโครงการดังกล่าวได้ผ่านการจัดทำแผนงานและโครงการผ่านเทศบัญญัติขององค์กรชุมชน และได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งโครงการวิจัยในระยะต่อไปจะได้ดำเนินการปฏิบัติการและติดตาม ประเมินผล เพื่อให้เกิดผลสมบูรณ์ของกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนด้านสังคมและวัฒนธรรมในกรอบประชาคมอาเซียนซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นต่อไป

Abstract
This study aims to analyze the impact of social and cultural management for enhancing the potential and strength of community and also suggests the guidelines to create plan for increasing the potential of Chiang Mai communities and suggests the guidelines to establish plan for enhancing the potential of social and cultural management of Chiang Mai communities under ASEAN community. It is qualitative research with the support from quantitative analysis. Primary data was collected from 2,064 communities in Chiang Mai. Participatory action research (PAR) was used to analyze both positive and negative impacts, advices and guidelines to prepare the readiness of communities in social and cultural management. Descriptive analysis such as mean, percentage and standard deviation were used. Content analysis were used to make the quantitative analysis to be completed. The result of study was that there are 7 positive impacts for social and cultural management of Chiang Mai community. The highest positive impact for social and cultural management is to publicize culture and conserve the traditional culture so that it becomes a variety of cultures. There are 15 negative impacts for social and cultural management. The highest negative impact concerns in lacking people to inherit so it makes the culture disappeared. There are also 15 issues for preparation of the readiness of community in social and cultural management under ASEAN community. The most important issue relates to promote and conserve social and culture as well as traditional language. In addition, community should bring their culture as one of the important parts for communities’ activities concerning the process of strategic plan to enhance the potential in social and culture of community. The result of analysis the environment of the organization were as follow: 1) the strength was that community had a good collaboration and joined in activities, 2) the weakness was that officers lacked ability in social and cultural management. 3) the opportunity was that community ‘s economics seemed to be progressive and 4) the threats was that the regulation of budget’ disbursement was complex. As a result, 4 strategic plans were set: 1) turn around strategy means local administrative organization should arrange people to be responsible in disbursement the projects of local administrative organization especially, the project for training the managerial potential in social and culture of communities, 2) retrenchment strategy means local administrative organization should have the disbursement plan in advance particularly, the activity of promoting the social and cultural management in communities, 3) the aggressive strategy concerns in local administrative organization arranges the activities to promote cultural tourism in community and 4) the stability strategy means that let the leaders of communities encourage the awareness of social and culture for youths in communities. All of these 4 strategies make them do projects to enhance the potential of social and cultural management in communities. These projects consist of 1) carrying on relationship and exchange Thai Yong culture in ASEAN community and 2) Thai Khuen culture in digital world. All of these 2 projects had already set and been supported by local administrative organizations to operate in 2017. The next phase of study will follow up and evaluate the project so that it will help to enhance the managerial potential in social and culture of communities.