หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรผู้สูงอายุและผู้พิการของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 2

หัวหน้าโครงการ : แสงจันทร์ เกษากิจ
695-59-EDU-NRCT
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบด้านผู้สูงอายุและผู้พิการต่อการเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการสร้างแผนเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรผู้สูงอายุและผู้พิการของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและสนับสนุนด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณจากข้อมูลปฐมภูมิของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่ 25 อำเภอ ทั้งสิ้น 2,064 ชุมชน อาศัยวิธีการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR) วิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ ข้อเสนอแนะ และแนวทางเตรียมความพร้อมของชุมชนในด้านผู้สูงอายุและผู้พิการ กรณีวิเคราะห์เชิงปริมาณจะอภิปรายผลด้วยสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กรณีวิเคราะห์เชิงคุณภาพ จะใช้การวิเคราะห์เนื้อหา มาประมวลเพื่อยืนยันหรือเสริมข้อมูลเชิงปริมาณให้มีความสมบูรณ์ขึ้น ผลการวิจัยพบว่า ผลกระทบด้านผู้สูงอายุและผู้พิการที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านผลกระทบเชิงบวก มีทั้งหมด 15 ประเด็น ส่วนผลกระทบเชิงลบ มีทั้งหมด 12 ประเด็น ผลการวิเคราะห์การเตรียมความพร้อมเมื่อเปิดประชาคมอาเซียน มีทั้งหมด 18 ประเด็น โดยเฉพาะการวางแผนรับมือกับจำนวนของผู้สูงอายุที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีบุคลากรหรือหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือ มีทั้งสิ้น 19 หน่วยงาน ผลการวิเคราะห์ในกระบวนการกำหนดกลยุทธ์แผนเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรผู้สูงอายุและผู้พิการของชุมชน สามารถกำหนดกลยุทธ์ ได้ 2 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) กลยุทธ์พลิกฟื้น คือ อปท.สร้างเวทีค้นหาจิตอาสาในชุมชนเพื่อค้นหาอาสาสมัครที่ทำงานช่วยเหลือด้วยใจ และอปท.สร้างกิจกรรมที่เป็นภูมิปัญญา/วัฒนธรรมในท้องถิ่น และ (2) กลยุทธ์เชิงรุก คือ อปท.เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน และอปท.พัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม หลังจากที่ชุมชนทราบกลยุทธ์ทั้ง 2 ประเภทข้างต้น ชุมชนได้จัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ได้สร้างไว้ เป็นการนำแผนไปสู่การดำเนินงาน ซึ่งโครงการที่ได้จัดทำมีทั้งหมด 7 โครงการ คือ (1) โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกสมอจีนเพื่อการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุตำบลบ้านปงในประชาคมอาเซียน (2) โครงการเปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตมีสุข (3) โครงการเตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุในชุมชนตำบลยุหว่ามุ่งสู่ผู้สูงอายุคุณภาพ (4) โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงวัยตำบลท่าวังพร้าวไปอาเซียน (5) โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุนิมิตรสุขตำบลห้วยทรายอยู่กับอาเซียนอย่างมีความสุข (6) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ภายใต้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน และ (7) โครงการตำบลบ้านหลวงรวมใจ สร้างคุณค่าพัฒนาผู้สูงวัยก้าวไกลสู่อาเซียน โดยโครงการดังกล่าวได้ผ่านการจัดทำแผนงานและโครงการผ่านเทศบัญญัติขององค์กรชุมชน และได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งโครงการวิจัยในระยะต่อไปจะได้ดำเนินการปฏิบัติการและติดตาม ประเมินผล เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนด้านผู้สูงอายุและผู้พิการ ในกรอบประชาคมอาเซียนซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นต่อไป

Abstract
This study aims to analyze the impact of elderly and disable people for enhancing the potential and strength of community and suggests the guidelines to establish plan for enhancing the potential of elderly and disable people in Chiang Mai under ASEAN community. It is qualitative research with the support from quantitative analysis. Primary data was collected from 2,064 communities in Chiang Mai. Participatory action research (PAR) was used to analyze both positive and negative impacts, advices and guidelines to prepare the readiness of community concerning elderly and disable people in Chiang Mai. Descriptive analysis such as mean, percentage and standard deviation were used. Content analysis were used to make the quantitative analysis to be completed. The result of study was that there are 15 issues of the positive impacts and 12 issues of negative impacts to elderly and disable people in Chiang Mai. There are also 10 issues for preparation of the readiness of community especially how to cope with the rising rate of elderly people. 19 sectors are also involved in helping this matter. In addition, 2 strategies were set to raise the potential of elderly and disable people: 1) turn around strategy means local administrative organizations seek for volunteers in communities who are willing to work for community and create activities concerning local wisdom relating to culture of community and 2) aggressive strategy is that local administrative organizations promote the potential of community leaders and local administrative organizations develop network of elderly people. The community thereby has set 7 projects to enhance the potential of elderly and disable people: 1) promoting how to plant smahin for elderly people at Buangpong, 2) changing thinking so it makes a better life, 3) preparation for elderly society of Yuwa sub-district, 4) enhancing the potential of elderly people at Tawangphow sub-district, 5) school for happy dream of elderly people of Huaysai, 6) look after elderly people’s health based on local wisdom and 7) unity of Buanluang with creation of the value of elderly people to enter ASEAN community. All of these 7 projects are supported and receive the budget from local administrative organization in 2017. The next phase of study will follow up and evaluate the project so that it will help to enhance the potential of elderly and disable people under ASEAN community.