หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 2

หัวหน้าโครงการ : รักฎา เมธีโภคพงษ์
694-59-HUSO-NRCT
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการสร้างแผนเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและสนับสนุนด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณจากข้อมูลปฐมภูมิของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งสิ้น 2,064 ชุมชน อาศัยวิธีการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR) วิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ ข้อเสนอแนะ และแนวทางเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีวิเคราะห์เชิงปริมาณจะอภิปรายผลด้วยสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน กรณีวิเคราะห์เชิงคุณภาพ จะใช้การวิเคราะห์เนื้อหา มาประมวลเพื่อยืนยันหรือเสริมข้อมูลเชิงปริมาณให้มีความสมบูรณ์ขึ้น ผลการวิจัยพบว่า ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านผลกระทบเชิงบวก มีทั้งหมด 20 ประเด็น โดยพบว่าการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกระทบมากที่สุด รองลงมาคือ การพัฒนาโครงสร้างการบริหารและการบริการ และการพัฒนาทางด้านภาษาของประชาชนในพื้นที่ ส่วนผลกระทบเชิงลบ มีทั้งหมด 24 ประเด็น โดยพบว่า คนต่างชาติเพิ่มสูงขึ้นดูแลไม่ทั่วถึงและเกิดประชากรแฝงกระทบมากที่สุด รองลงมาคือบุคลากรขาดความรู้ในด้านภาษาและการเมืองไม่มีเสถียรภาพ เกิดความขัดแย้งทางนโยบายของ อปท. ทำให้นโยบายของรัฐขาดความต่อเนื่อง ผลการวิเคราะห์การเตรียมความพร้อมของชุมชนเมื่อเปิดประชาคมอาเซียน มีทั้งหมด 12 ประเด็น โดยเฉพาะการประชาคมให้ความรู้ความเข้าใจและการจัดสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องประชาคมอาเซียน โดยมีบุคลากรหรือหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือ มีทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน ผลการวิเคราะห์ในกระบวนการกำหนดกลยุทธ์แผนเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถกำหนดกลยุทธ์ ได้ 4 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) กลยุทธ์พลิกฟื้น คือ การนำบริบทด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็นตัวหลักในการวางแผนการใช้งบประมาณ และการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอปท. (2) กลยุทธ์ตัดทอน คือ อปท. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการตนเอง และอปท. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากร (3) กลยุทธ์เชิงรุก คือ อปท. สร้างภาคเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน และ (4) กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ คือ อปท. ควรพึ่งพาตนเองโดยการกำหนดนโยบายภายในองค์กรให้สอดคล้องกับกฎหมาย/นโยบายรัฐที่ปรับเปลี่ยนในสังคมระดับอาเซียน หลังจากที่ชุมชนทราบกลยุทธ์ทั้ง 4 ประเภทข้างต้น ชุมชนได้จัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ได้สร้างไว้ เป็นการนำแผนไปสู่การดำเนินงาน ซึ่งโครงการที่ได้จัดทำ คือ “โครงการเปิดใจ อบต. ก้าวสู่ประตูอาเซียน” เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน/ชุมชนรับรู้และเข้าใจเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2560 และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ (ด้านภาษา ด้านสื่อเทคโนโลยี และสื่อประชาสัมพันธ์) ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายกับประชาชนในการขับเคลื่อนการเป็นประชาคมอาเซียน โดยโครงการดังกล่าวได้ผ่านการจัดทำแผนงานและโครงการผ่านเทศบัญญัติขององค์กรชุมชน และได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งโครงการวิจัยในระยะต่อไปจะได้ดำเนินการปฏิบัติการและติดตาม ประเมินผล เพื่อให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ของกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรอบประชาคมอาเซียนซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นต่อไป

Abstract
This study aims to analyze the impact of local administrative organization for enhancing the potential and strength of community and suggests the guidelines to establish plan for enhancing the potential of local administrative organization in Chiang Mai under ASEAN community. It is qualitative research with the support from quantitative analysis. Primary data was collected from 2,064 communities in Chiang Mai. Participatory action research (PAR) was used to analyze both positive and negative impacts, advices and guidelines to prepare the readiness of local administrative organization in Chiang Mai. Descriptive analysis such as mean, percentage and standard deviation were used. Content analysis was used to make the quantitative analysis to be completed. The result of study was that there are 20 issues of the positive impacts with 24 issues of the negative impacts for local administrative organization. There are 12 issues for preparation of the readiness of ASEAN particularly creating the understanding and medias to publicize ASEAN community. 11 sectors have joined and helped concerning this matter. Four strategies were set to enhance the potential of local administrative organizations: 1) turn around strategy means training and developing the potential of officers and planning to spend budget based on the context of social and culture of community, 2) retrenchment strategy means local administrative organization supports the participation of community to manage themselves and arranges activities to train and develop the potential of officers, 3) aggressive strategy means local administrative organization establishes network to work together and 4) stability strategy means local administrative organization should be self-reliance by setting policy of organizations consisted of law and regulation of ASEAN. Local administrative organization has made project namely ‘open local administrative organization’s mind for entering ASEAN community’ in order to let officers and community to have the readiness and also promote learning, develop language skill which is necessary for their operation. This project had been supported by local administrative organization to operate in 2017. The next phase of study will follow up and evaluate the project so that it will help to enhance the potential of local administrative organization under ASEAN community.