หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายสำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓

หัวหน้าโครงการ : ไพรสันต์ สุวรรณศรี
678-59-SAT-NRCT
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายสำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 เป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยก่อนจะลงมือปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนั้น ผู้เข้าร่วมอบรมจะรับชมวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในรูปแบบสื่อประสม ที่มีการนำเสนอเป็นเรื่องราวโดยมีตัวการ์ตูนเป็นตัวดำเนินเรื่อง นำไปสู่วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สำหรับขั้นตอนของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนั้นจะนำเสนอวิธีการด้วยรูปแบบของวีดีโอสาธิตอย่างละเอียด เมื่อทำการพัฒนาสื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายแล้วเสร็จ ได้นำไปทดลองใช้เพื่อหาจุดบกพร่องของสื่อ โดยสิ่งที่น่าสนใจในขั้นตอนของการเตรียมอาหารสำหรับพืช คือ จะต้องมีการผสมสารอาหารต่างๆ สำหรับพืช ซึ่งมีสารด้วยกันหลายชนิด และแต่ละชนิดมีปริมาณที่ต่างๆ กันไป ดังนั้นเพื่อให้ผู้ชมสื่อสามารถที่จะลำดับขั้นตอนต่างได้ดีขึ้น คือ การสรุปเป็นแผนผังลำดับขั้นตอนของการเตรียมอาหารสำหรับพืช ซึ่งแสดงหลังจากการสาธิตในขั้นตอนที่ 1 จบลง นอกจากนี้ในระหว่างการสาธิตแต่ละขั้นตอนนั้น การใส่ตัวอักษรชื่อสาร และ ปริมาณสารในขณะการสาธิตการเติมสารต่างๆ นั้น ก็จะช่วยให้ผู้ชมสามารถจดจำได้ดีขึ้น ผลการประเมินความพึงพอใจหลังจากการรับชมสื่อการนำเสนอเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย โดยภาพรวมของการตอบแบบประเมินมีผลความพึงพอใจเท่ากับ 4.31 แปรผลได้คือ ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับ มีความพึงพอใจมาก

Abstract
-