หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การวิเคราะห์ปริมาณสารคอร์ไดเซปินในเห็ดถั่งเช่าสีทองที่เพาะเลี้ยงด้วยข้าว

หัวหน้าโครงการ : ธัญญา ทะพิงค์แก
CMRU-4-AGRI-4-53
รูปหน้าปก