หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

ดนตรีมูเซอกับวัฒนธรรมสังคมใหม่ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หัวหน้าโครงการ : ธนพชร นุตสาระ
665-59-HUSO-NRCT
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
หน่อซื่อแหล่ะเครื่องดนตรีลาหู่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง ดนตรีมูเซอกับวัฒนธรรมสังคมใหม่ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้ระเบียบวิจัยทางด้านมานุษยวิทยาดนตรี (Ethnomusicology) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ความรู้ทางด้านดนตรีหน่อซื่อแหล่ะ ผลการศึกษาองค์ความรู้ดนตรีหน่อซื่อแหล่ะ พบว่า หน่อซื่อแหล่ะเป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่า มีลิ้นอิสระ อยู่ในตระกูลแคน หน่อซื่อแหล่ะทำจากน้ำเต้าทรงงาช้าง ไม้ไผ่สำหรับทำท่อ และไม้ไผ่ทำลิ้น และใช้ขี้มิ้นหรือชันโรงอุดรอบ ๆ ท่อเพื่อไม่ให้ลมภายในออกมาด้านนอก หน่อซื่อแหล่ะมีหลายขนาดขึ้นอยู่กับขนาดของน้ำเต้า การตั้งเสียงด้วยระบบบันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ 5 เสียง ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ผลิต การเป่าหน่อซื่อแหล่ะสามารถผลิตเสียงทำนอง เสียงประสานและเสียงโครน(Drone) ส่วนบทเพลงที่ใช้ในเทศกาลทั้งหมดจำนวน 13 เพลง

Abstract
Nor Sue Lae is Lahu Musical Instrument, that is the part of Lahu Music and Modern Socialized Culture in Mae Na Toeng Sub-district, Pai District, Mae Hong Son Province. This article is a qualitative research using ethnomusicology methodologies. The objectives of this study were Nor Sue Lae is Lahu musical instrument knowledge. The information provided was from documents and the interview. The findings were presented in narration. The analytical results were as the followings. The objective to study Nor Sue Lae is Lahu musical instrument knowledge was found that Nor Sue Lae is a kind of wind musical instrument. The Nor Sue Lae is woodwind instrument in a Khan or a reed organ family. It has free reed. It is made from the gourd in tusk shape. The pipe and the reed are made from bamboo, using the bee’s wax or the oakum to cover the seam to prevent the inside wind come out. Nor Sue Lae has many sizes, depending on the size of the gourd. The tuning system is pentatonic scale and also depends on the requirement of the inventors. The blow of Nor Sue Lae can do melody, harmony and drone.