หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการติดตามคุณภาพน้ำโดยใช้ดัชนีชี้วัดทางกายภาพ ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งัด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : พิมพ์ชนก สุวรรณศรี
640-59-SCI-NRCT
รูปหน้าปก