หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ รายวิชา กฎหมายและมาตรฐานอาหาร กรณีศึกษา คุณภาพและมาตรฐานด้านจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์อาหารของฝากจากจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่
CMRU-1-AGRI-1-53
รูปหน้าปก