หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การสำรวจและรวบรวม เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลความหลากหลายของพรรณพืชป่าเต็งรัง ในพื้นที่ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก

หัวหน้าโครงการ : พรวนา รัตนชูโชค
637-59-SCI-NRCT
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
โครงการวิจัยเรื่อง การสำรวจและรวบรวม เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลความหลากหลาย ของพรรณพืชป่าเต็งรัง ในพื้นที่ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสำรวจเกี่ยวกับความหลากหลายของพรรณพืชป่าเต็งรัง เพื่อพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลของพรรณพืชป่าเต็งรัง และเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้ระบบฐานข้อมูลของพรรณ พืชป่าเต็งรัง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลพรรณไม้ จำนวน 5 คน และกลุ่มตัวอย่างทดสอบระบบฐานข้อมูลความหลากหลายของพรรณพืชป่าเต็งรัง จำนวน 30 คน รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ สอบถาม ลงพื้นที่เดินสำรวจเก็บตัวอย่างภาคสนาม แบบสอบถาม ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายของพรรณพืชป่าเต็งรัง ได้พัฒนาฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมจัดการ ฐานข้อมูล MySQL และภาษา PHP พัฒนาฐานความรู้ด้วย ออนโทโลยีด้วยโปรแกรม Hozo วิเคราะห์ข้อมูลพรรณพืชโดยนำมาคำนวณรูปแบบการกระจายตัวของพืช สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า พรรณไม้ยืนต้นรวมทั้งสิ้น 3,727 ต้น ระบุพรรณไม้ได้ 22 ชนิด จัดอยู่ใน 12 วงศ์ พืชเด่นที่พบ ได้แก่ เหียง พลวง เต็ง มะกอกเกลื้อน รัง และพลองเหมือด พรรณไม้ ส่วนใหญ่มีรูปแบบการกระจายพันธุ์แบบเกาะกลุ่ม ร้อยละ 69 มีรูปแบบการกระจายพันธุ์แบบสุ่มร้อย ละ 24 และรูปแบบการกระจายพันธุ์แบบสม่ำเสมอ ร้อยละ 7 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลความหลากหลายของพรรณ พืชป่าเต็งรัง สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวกในการค้นหาข้อมูล และการประเมินความพึงพอใจของการ ใช้งานระบบฐานข้อมูลความหลากหลายของพรรณพืชป่าเต็งรังอยู่ในระดับมาก

Abstract
-