หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การพัฒนาแบบทดสอบฉบับย่อ Wechsler Intelligence Scale for Childrem Third Edition สำหรับกลุ่มเด็กถูกสงสัยเป็นโรคสมาธิสั้น

หัวหน้าโครงการ : สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐ
CMRU-5-EDU-13-53
รูปหน้าปก