หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การพัฒนาเทคนิคการสร้างบ้านดินด้วยภูมิปัญญาพื้นถิ่นจากการสร้างโรงบ่มใบยาสูบ

หัวหน้าโครงการ : กัญญาณัท ธนายุตธนิน
616-59-SCI-NRCT
รูปหน้าปก