หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

ผลการใช้กิจกรรมสื่อประสมที่มีต่อผลสัมฤทธ์ทางการเรียน รายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม (SPE 3601) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : ธีรธร เลอศิลป์
CMRU-4-EDU-12-53
รูปหน้าปก