หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

ความหลากหลาย การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้านและนิเวศวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์ในพื้นที่ลุ่มน้ำลี้ จังหวัดลำพูน

หัวหน้าโครงการ : สามารถ ใจเตี้ย
600-58-SCI-MUA
รูปหน้าปก