หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การพัฒนารูปแบบบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการทางการมองเห็นที่เรียนภาษาญี่ปุ่นในสถาบันอุดมศึกษา

หัวหน้าโครงการ : ยูคิโกะ คาวาอิ
594-58-HUSO-NRCT
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการทางการ เห็นที่เรียนวิชาเอกสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นในสถาบันอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาใน การจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาพิการทางการเห็นในสถาบันอุดมศึกษา และเพื่อพัฒนารูปแบบการบริการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักศึกษาพิการทางการเห็นที่ เรียนภาษาญี่ปุ่นในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นที่ เคยสอนนักศึกษาพิการทางการเห็น 7 คน อาจารย์สอนภาษาไทยที่เคยสอนนักศึกษาพิการ ทางการเห็น 1 คนเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ 2 คน นักศึกษาพิการ ทางการเห็นที่เรียนภาษาญี่ปุ่น 1 คน นักศึกษาพิการทางการเห็นที่เรียนภาษาไทย 3 คน นักศึกษาทั่วไปที่เรียนร่วมกับนักศึกษาพิการทางการเห็น 5 คน รวมทั้งหมด 19 คน การ ดำเนินการวิจัยแบ่งการวิจัยออกเป็น 4 ระยะดังนี้ ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ ระยะที่ 2 ขั้นศึกษา สถานการณ์จริง และเก็บข้อมูล ระยะที่ 3 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล และวินิจฉัยปัญหา ระยะที่ 4 ขั้น การประเมินผล ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาพิการ ทางการเห็นและอาจารย์ผู้สอน คือ การจัดหนังสืออักษรเบรลล์ อาจารย์ผู้สอนไม่ค่อยมีความรู้ เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ และบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาพิเศษทางการเห็น ไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กัน และได้รูปแบบบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการทางการเห็นที่เรียน วิชาเอกสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นในสถาบันอุดมศึกษา คือ รูปแบบ UCoN Model ที่ประกอบด้วย U: Understanding-ทำความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาทั่วไปที่เรียนด้วยกันกับนักศึกษา พิการทางการเห็น Co: Collaboration-ร่วมมือและแยกบทบาทหน้าที่ N: Network-สร้าง เครือข่ายระหว่างนักศึกษาพิการทางการเห็นกับคนที่สนับสนุน ซึ่ง UCoN Model เป็นรูปแบบที่ ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยตรง และยืนยันกันมาว่า รูปแบบการสนับสนุนนักศึกษาพิการทางการเห็นที่เรียนภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ ปัจจุบัน และเป็นตัวอย่างหนึ่งที่รับนักศึกษาพิการที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

Abstract
The purposes of this research were: 1) to study problems of teaching Japanese for blind students in higher education and 2) to develop a supporting education model for blind students who study Japanese major in higher education. The samples consisted of 19 people who were disability student support center staff, Japanese language teachers who had taught blind students, a Thai language teacher who had taught blind students, a blind student of Japanese major, blind students of Thai language major, and no disability students who had studied with blind students. The Process of research had divided into four stages as follows: Phase 1 the Preparing Phase, Phase 2 Data collection, Phase 3 Analysis and identification of problems, and Phase 4 Evaluation Phase. Research findings were as follows: There were Problems of teaching Japanese for blind students were lack of Braille teaching materials, lack of knowledge of special support education for teachers, lack of communication among people who supported blind students. The result was UCoN Model which were U: Understanding-understanding of special education and teaching blind students, Co: Collaboration-collaboration among people who were supporting blind students and division of roll, N: Network-network will be created network inside university and outside university. The reason is that this model was come from a theory of data analysis and the results obtained from teachers who had taught blind students and the needs of blind students. This model would be suited the current situation and supporting model for blind students who study Japanese in higher education.