หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การจัดการเรียนการสอนวรรณกรรมภาษาอังกฤษตามแนวคิดการตอบสนองของผู้อ่าน (Reader3 Response Approach) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ : กรณีศึกษารายวิชาวรรณคณีภาษาอังกฤษเบื้องต้น นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : ลลิดา วิบูลวัชริยกุล
593-58-HUSO-NRCT
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
-

Abstract
-