หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การบูรณาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในการจัดการและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : ไพรสันต์ สุวรรณศรี
590-58-SAT-NRCT
รูปหน้าปก

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์หลักคือ มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบูรณาการจัดการศึกษาคุณภาพน้ำ โดยใช้ดัชนีชี้วัดทางชีวภาพ ในพื้นที่ต้นน้ำแม่แจ่ม อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ และ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น บูรณาการจัดการศึกษา เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพและติดตามคุณภาพน้ำโดยใช้ดัชนีชี้วัดทางชีวภาพจากแมลงน้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) โดยทำการพัฒนาหลักสูตรในเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพและติดตามคุณภาพน้ำโดยใช้ดัชนีชี้วัดทางชีวภาพจากแมลงน้ำ มีเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานคือ แผนการเรียนรู้ เอกสารประกอบการเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสื่อในการศึกษาคุณภาพน้ำ ซึ่งเป็นสื่อที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้นจากตัวชี้วัดทางชีวภาพนั่นคือแมลงน้ำ เมื่อทำการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยจึงเข้าสู่กระบวนการของการนำเครื่องมือไปใช้ โดยเน้นการเรียนรู้ประกอบกับการปฏิบัติจริง ซึ่งนำไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมต้น โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 23 คน โดยเริ่มจากการทดสอบก่อนเรียนแบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ ซึ่งนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.61 คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 32.03 จากนั้นจึงดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพและติดตามคุณภาพน้ำโดยใช้ดัชนีชี้วัดทางชีวภาพจากแมลงน้ำ ด้วยการบูรณาการการเรียนรู้โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้จนครบทุกขั้นตอน เมื่อจบขั้นตอนจึงให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าและประเมินผลการเรียนรู้ โดยนักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.57 คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 88.55 โดยเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียน มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย คือ 16.96 คิดเป็นร้อยละของคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ 56.52

Abstract
-