หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบนพื้นที่สูงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน

หัวหน้าโครงการ : จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์
NRCT-8-EDU-8-53
รูปหน้าปก