หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเรียนที่เรียนรู้ช้าโดยใช้กิจกรรมภาษาพาสนุกในโรงเรียนสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

หัวหน้าโครงการ : วงเดือน โปธิปัน
NRCT-3-EDU-3-53
รูปหน้าปก