หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การพัฒนาการอ่านการเขียนคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยใช้แบบฝึกทักษะและเทคนิคการสอนแบบเชิงพฤติกรรมสำหรับเด็กที่เรียนรู้ช้าในโรงเรียนแกนนำ เรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1,2

หัวหน้าโครงการ : สุลีกาญ ธิแจ้
NRCT-2-EDU-2-53
รูปหน้าปก