หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษที่มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยในโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : เกตุมณี มากมี
NRCT-1-EDU-1-53
รูปหน้าปก