หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การใช้ประบวนการจิตตปัญญาศึกษาในการพัฒนาการรู้คิดของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ค.บ. ชีววิทยา

หัวหน้าโครงการ : บุญวัฒนา บุญธรรม
CMRU-5-SCI-18-53
รูปหน้าปก