หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

พฤติกรรมการยอมรับถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดผสมกะลามะพร้าวของชุมชนตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : วิไลพร ลักษมีวาณิชย์
CMRU-3-SCI-16-53
รูปหน้าปก