หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การสอนแบบโครงงานด้วยการบูรณาการสาระการเรียนรู้กับวิถีไทยโดยใช้สถิติเป็นฐาน สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หัวหน้าโครงการ : พิชญ์สินี ชมภูคำ
NRCT-11-SCI-11-53
รูปหน้าปก