หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การศึกษาการใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืช แหล่งอาหารชุมชน ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่สะลวง อำเภอแม่แตง และอำเภอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้
NRCT-9-SCI-9-53
รูปหน้าปก