หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายของเห็ดป่า ในพื้นที่ สะลวง อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : วัชรี หาญเมืองใจ
NRCT-7-SCI-7-53
รูปหน้าปก