หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อพัฒนาแหล่งอาหารของชุมชนในพื้นที่สะลวง อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : วัชรี หาญเมืองใจ
NRCT-6-SCI-6-53
รูปหน้าปก