หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

โครงการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน เยาวชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการติดตามและอนุรักษ์ ความหลากหลายและทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หัวหน้าโครงการ : ทัตพร คุณประดิษฐ์
NRCT-2-SCI-2-53
รูปหน้าปก