หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ของจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : เจริญศรี พื้นผาสุข
NRCT-24-HUSO-24-53
รูปหน้าปก