หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขางานโลหะของจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : รุทธ ประวัง
NRCT-23-HUSO-23-53
รูปหน้าปก