หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาไม้แกะสลักของจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : สิริพร คืนมาเมือง
NRCT-22-HUSO-22-53
รูปหน้าปก