หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาผ้าทอของจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : เอกพงศ์ สุริยงค์
NRCT-21-HUSO-21-53
รูปหน้าปก