หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขางานกระดาษของจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : อัญชลี โสมดี
NRCT-20-HUSO-20-53
รูปหน้าปก