หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาเครื่องหนังของจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : ณัฐวัฒน์ โสมดี
NRCT-19-HUSO-19-53
รูปหน้าปก