หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาเครื่องรักและเครื่องเขินของจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : ทัศนีพร ประภัสสร
NRCT-18-HUSO-18-53
รูปหน้าปก