หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบของจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : เสน่ห์ วงค์สุฤทธิ์
NRCT-17-HUSO-17-53
รูปหน้าปก