หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาจักสานของจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : ภาสกร โทณะวณิก
NRCT-16-HUSO-16-53
รูปหน้าปก