หน้าค้นหา แสดงงานวิจัย

การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาเครื่องเงินของจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ : บังอร ฉัตรรุ่งเรือง
NRCT-15-HUSO-15-53
รูปหน้าปก